PRIVACY VERKLARING

Privacyverklaring Vogelvereniging De Vogelvriend Nijkerk.

Versie 1.0 Mei 2018. Opgesteld door het Bestuur. Geldig voor onbepaalde tijd.

Artikel 1: Inleiding

Dit is de Privacyverklaring van Kanarie en Vogelvereniging “De Vogelvriend Nijkerk” verder aangegeven als VVN. In deze verklaring leest u hoe de VVN omgaat met de persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen functioneren als vogelvereniging aangesloten bij de NBvV (Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers). VVN voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). Deze verklaring is opgesteld door het Bestuur. Wie er zitting hebben in het Bestuur kunt u vinden op onze site www.devogelvriendnijkerk.nl

Artikel 2: Verzamelde persoonsgegevens

Uw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Om te kunnen deelnemen aan de vereniging hebben we wel een aantal persoonsgegevens van u nodig. VVN verwerkt deze persoonsgegevens omdat u lid bent van de vereniging en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Het basisprincipe is dat u vrijwillig lid wordt van de vereniging en dat u zich ervan bewust bent dat het alleen mogelijk is als u de benodigde gegevens verstrekt. De gegevens die we gebruiken zijn; naam, adres, e-mail, telefoonnummer en geboortedatum. Alleen bij het bestellen van ringen voor Europese cultuurvogels heeft de NBvV ook uw BSN-nummer nodig, zoals wettelijk is bepaald.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • Het beheren van een ledenbestand;

  • Het verzenden van onze nieuwsbrieven. Per mail of per post;

  • De afhandeling van bestellingen van ringen en de aflevering daarvan;

  • Het organiseren van een vergadering, lezing of andere verenigingsactiviteit;

  • Het organiseren van een tentoonstelling waar u vrijwillig wel of niet aan kunt deelnemen;

  • Het innen van de contributie;

  • Het in contact brengen van vogelliefhebbers onderling. Indien iemand in contact wil komen met een andere vogelliefhebber maakt die dat bekent bij het Bestuur. Het Bestuur zal contact opnemen met de betreffende Vogelliefhebber en aangeven dat iemand met hem/haar in contact wil komen. Het is dan aan de Vogelliefhebber of die dat wel of niet wil. Het initiatief voor gegevensuitwisseling ligt op deze wijze bij de Vogelliefhebber.

Artikel 3: Verwerkers persoonsgegevens

Gegevens voor de ledenadministratie worden verwerkt door de Secretaris.
Gegevens voor de ringen worden verwerkt door de Ringencommissaris.
Gegevens voor de contributie/financiën worden verwerkt door de Penningmeester.
Een ledenoverzicht met beperkte gegevens is bekend bij het voltallige Bestuur.

Artikel 4: Minderjarigen

Indien minderjarigen lid worden kan dat alleen middels een schriftelijke inschrijving van zijn/haar ouder/voogd. De gegevens die nodig zijn voor de administratie zijn gelijk aan de meerderjarigen.

Artikel 5: Gegevens van websitebezoek

Wij ontvangen enkel het aantal bezoekers op de website www.devogelvriendnijkerk.nl van de website hoste Acea Hosting. De privacyverklaring van Acea Hosting is te vinden op haar website. 

Artikel 6: Gegevens inzien en aanpassen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kenbaar maken bij de Secretaris. Deze zal zo snel mogelijk, maar binnen drie weken, op uw verzoek reageren.

Artikel 7: Bewaartermijn gegevens en inzage

Wanneer je je lidmaatschap bij ons eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. U heeft recht op inzage van de gegevens die wij van u hebben nadat u het lidmaatschap bij ons hebt beëindigd. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij de Secretaris. Deze reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen drie weken op uw verzoek.

Artikel 8: Delen met anderen

VVN verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, met uitzondering van de NBvV. De Vogelvereniging Nijkerk is onderdeel van de NBvV.

Artikel 9: Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd of aangevuld. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt in dit document op deze pagina.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de VVN verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via www.devogelvriendnijkerk.nl.

 

*** privacyverklaring Artikel 1 t/m Artikel 9 ***